art club electronic music exhibition festival gallery interview music producing SIT vinyl

Termeni și condiții

Termenisiconditii de utilizarea site-ului www.coloring.ro pe care vaputetiinregistrapentruaaccesainformatiilefurnizatede ASOCIATIA RETINA TIMPAN, persoanajuridicaromana, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, CaleaMosilor Nr. 225, Bl. 33-35, Sc. 2, Et. 5, Ap. 52, certificate de inscriere a persoaneijurdicefara scop patrimonial nr. 32/14.03.2023, cod de inregistrarefiscala (CIF) 47881314

Varugamsa cititi cu atentietermeniisiconditiile de utilizare ale acestui site, intrucataccesareasapresupuneacceptuldumneavoastra cu privire la clauzele stipulate in prezentul document.

ASOCIATIA RETINA TIMPAN isi rezerva dreptul de a schimba, corecta, modifica, adauga si/sau sterge partial sau total Termenii si Conditiile de Utilizare a Platformei, fara o notificare prealabila. De aceea, va rugam ca ori de cate ori vizitati site-ul www.coloring.ro sa accesati aceasta sectiune.

Continutul site-ului, respectiv date, imagini, texte, grafica, logo marca inregistrata, etc, reprezinta proprietatea ASOCIATIA RETINA TIMPAN, fiind protejate de legea privind protectia drepturilor de autor, iar utilizarea oricarui element dintre cele mentionate anterior, fara acordul prealabil al titularului de drept, va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

ASOCIATIA RETINA TIMPAN nu garanteaza ca site-ul si/sau serverele pe care acesta este gazduit si/sau e-mail-urile trimise de pe acest site, nu contin virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator.

Dumneavoastra in calitate de Utilizator folositi acest site, pe propria dvs. raspundere, ASOCIATIA RETINA TIMPAN fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea si/sau accesarea site-ului.

ASOCIATIA RETINA TIMPAN nu garanteaza ca utilizarea acestui site va fi neintrerupta si/sau fara erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor termeni si conditii, in masura maxima admisa de lege, nu vom fi responsabili pentru functionarea sau disponibilitatea platformei, indiferent de motivele sau factorii care au condus la intreruperea sa.

ASOCIATIA RETINA TIMPAN nu ofera nicio garantie in ceea ce priveste conditiile de comunicatie ale utilizatorilor, inclusiv starea de functionare a echipamentului personal al utilizatorului (computer/leptop/telefon mobil/tableta/etc), compatibilitatea dintre echipamentul personal al utilizatorului si platforma.

Accesarea site-ului www.coloring.ro, in vederea abonarii la newsletter se face exclusivprinvointadumneavoastra.

ASOCIATIA RETINA TIMPAN nu declara, nu garanteaza, nu aproba si nu isi asuma niciun fel de responsabilitate in ceea ce priveste site-urile/paginile externe care contin link-uri catre aceasta platforma.

SERVICII. MODALITATEA DE PRESTARE A SERVICIILOR

CONFIDENTIALITATE

ASOCIATIA RETINA TIMPAN va pastra confidentialitatea informatiilor pe care le furnizati atat prin accesarea site-ului, cat si in cadrul consultatiilor on-line, cu respectarea legislatiei in vigoare.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, societatea noastra va procesa datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite de legislația privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privindprotecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR“).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoane vizate, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE Nr. 679/2016 (GDPR), va aducem la cunostiinta ca aveti serie de drepturi, inclusiv:

Dreptul de acces al persoaneivizate inseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea/rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergereadatelor (“dreptul de a fi uitat“) inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal in anumite cazuri, de exemplu: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.

Dreptul la restrictionareaprelucrarii vă permite să obțineți restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu: atunci când contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate.

Dreptul la portabilitateadatelor se refera atat la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, cat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitieșiprocesuldecizional individual automatizatvizeaza dreptul de a va opune prelucrarii in continuare a datelor dvs. cu caracter personale în condițiile și limitele stabilite de lege sau atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment. De asemenea ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Organizatorul sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa: Bucuresti, Sector 1, Bd. G-ral Gheorghe Magheru Nr. 28-30, Cod Postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Telefon centrala: +40 318.059.211, +40 318.059.212).

Puteți să vă exercitați în mod liber și în orice moment drepturile dvs. menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, transmitandu-ne o solicitare scrisă atat la adresa sediul din Bucuresti, Sector 2, Calea Mosilor Nr. 225, Bl. 33-35, Sc. 2, Et. 5, Ap. 52, cat si la urmatoarea adresa de e-mail: newsletter@retinatimpan.com  

Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronică, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați în mod expres transmiterea acestora în scris. 

Vă încurajăm să ne contactați imediat dacă considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost furnizate fără consimțământ. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să raspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

Pentrumaimulteinformatii legate de protectiadatelor cu caracter personal varugam ca ori de cate oriaccesati site-ulwww.coloring.rosaaccesatisisacititisisectiuneaPolitica de confidentialitate” din cadrulacestuia, “Politica de Confidentialitate” face parteintegranta din prezentul document.

FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Varugam ca ori de cate oriaccesati site-ulwww.coloring.rosaaccesatisisacititisectiuneaPolitica de Confidentialitate in care esteinseratasiPolitica de Cookies”.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

SECURITATE

Ca parte a administrării site-ului www.coloring.ro , am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea.

Veți fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Vom răspunde cu promptitudine la solicitările dumneavoastră referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

LEGISLATIE

Termenii si conditiile de folosire a site-ului www.coloring.ro se supun legislatiei romane. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila. In cazul in care litigiul nu se poate solutiona pec ale amiabila, acesta va fi solutionat de instantele romane competente din Mun. Bucuresti.

Subsemnatul/Subsemnataprinbifareacasutei sunt de acorddeclar ca am luat la cunostinta de TermeniisiConditiile de utilizare a site-uluiwww.coloring.ro, precum si ca sunt intrutotul de acord cu acesteasi ma obligsa le respect. Totodataimidauconsimtamantul/acordul liber consimtit, neingradit, neconditonatsauconstrans, pentru ca ASOCIATIA RETINA TIMPANsaprelucrezedatele cu caracter personal ceimiapartin.